توسعه فاز سوم سد امیر کبیر

با تلاش مستمر و نگاه ویژه مدیران  ، فاز سوم این این  مجموعه عظیم تحقق پذیرفت و...