پیشرفت فیزیکی خط 7 مترو تهران

با تلاش مستمر و نگاه ویژه مدیران  ، فاز سوم این این  مجموعه عظیم تحقق پذیرفت و...