شرکت مهندسی درساربنا با تاکید برحفظ ایمنی وشرایط مناسب محیط کار ،اعتقاد دارد پیشگیری از بروز حوادث کار مقدم برکار می باشدویقین دارد ایمنی ومحیط سالم کاری موجب حفظ سلامت جسم وروان کارکنان پروژه ها شده وموجب افزایش بازده کار و ارتقا وفاداری و شایستگی  کارکنان مجموعه  و نهایتا ارتقا کیفی کار می گردد.
در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:
*شناسایی ریسک ها وپیش بینی اقدامات باز دارنده وجبرانی در جهت عدم بروز وکاهش ریسک پر خطر
*شناسایی فرصت ها وپیش بینی اقدامات افزاینده در جهت بروز فرصت های مثبت کاری
*پیشگیری از آلودگی ولطمات زیست محیطی
*پیشگیری از بروز آسیب ،بیماری اتلاف وقت ومرگ ومیر افراد
*پیشگیری از بروز حوادث جهت تاسیسات وتجهیزات پروژه ها