بیش از یک دهه از عمرشرکت مهندسی درساربنا در پروژه های صنعتی وعمرانی با خوشنامی گذشته است ونام این شرکت اعتماد وکیفیت را در اذهان کارفرمایان متبلور می نماید. لذا با این سابقه مسئولیت حفظ چنین ارزش واعتبار برشانه تک تک افراد خانواده درساربنا احساس می گردد.
باور واعتماد متقابل ونگاه مابه ذینفعان این مجموعه اهمیت ویژه یی دارد واین مهم سبب گردید تا شبکه ارتباطی این شرکت با کارفرمایان ،پیمانکاران وتمامی همکاران وذینفعان بطور کامل در فضاومحیطی آرام حفظ گردد.
همچنان اعتقاد داریم راه های ناپیموده زیادی پیش رو داریم که با همت ،تلاش وپشتکاری که در تک تک اعضا این خانواده سراغ داریم به درستی طی خواهیم نمود.
ما به راستی باور داریم که با درساردانش صنعت ایران را بنا خواهیم نمود.